home > magyar > rabszolga

A ’hű és értelmes rabszolga’

„Ki valójában a hű és értelmes rabszolga, akit az ura kinevezett a háziszolgái fölé, hogy megadja nekik eledelüket a kellő időben? Boldog az a rabszolga, ha az ura, amikor megérkezik, ilyen munkában találja őt! Bizony mondom nektek, mindene fölé kinevezi. ” Máté 24:45-47

Jézus ezen kérdése (Máté 24:45-47) alapvető fontosságú a vallás létezéséhez és felépítéséhez és ez a vallás alapvető/sarokkő írásszövege. Ettől függ az az elgondolás, amely szerint 1919-ben Isten kiválasztotta az Őrtorony Társulatot az Ő egyetlen igazság forrásának és ezzel hitelesítve, hogy Jehova Tanúinak miért kell feltétel nélkül engedelmeskedniük az Őrtorony Vezető Testületének.

„Engedelmeskednünk kell a hű és értelmes rabszolgának, ahhoz, hogy Jehova helyeslését élvezhessük.” Őrtorony 2011. július 15., 24. oldal egyszerűsített angol kiadás

„A Biblia megértését illetően [egy érett keresztény] nem hangoztatja személyes véleményét, és nem ragaszkodik hozzá, sem nem alakít ki saját elképzeléseket. Inkább teljesen megbízik az igazságban, úgy, ahogyan azt Jehova Isten a Fián, Jézus Krisztuson és „a hű és értelmes rabszolgán” keresztül kinyilatkoztatja.” Őrtorony 2001 augusztus 1., 14. o.

„Ha Jehova Isten és Jézus Krisztus teljesen megbízik a hű és értelmes rabszolgában, vajon nekünk nem kellene ugyanígy tennünk?” Őrtorony 2009. február 15., 27. o.

„Ahhoz, hogy összhangban cselekedjünk az önátadásunkkal és a Nagyobb Noéval, el kell fogadnunk és együtt kell működnünk ezzel a rabszolgával és a jogi eszközével, az Őrtorony Társulattal.” Őrtorony 1959. október 1., 583. o.

Elméletileg a rabszolga magába foglalja az összes „felkent” Tanút napjainkban. Valójában a Vezető Testület vállalta ezt a szerepet magára.

„A felkentek és társaik, a más juhok tudják, hogy ha elfogadják a modern kori Vezető Testület irányítását, akkor valójában a Vezetőjüket, Krisztust követik.” Őrtorony 2010. szeptember 15., 23. o.

Ezeknek a grandiózus állításoknak fontos következményeik vannak. Az igazság az Őrtorony magyarázatával összhangban változik. Az a meggyőződés, hogy Isten a Bibliát az Őrtorony Vezető Testületén keresztül fedi fel, erősen befolyásolja, amit egy Jehova Tanúja hisz a tanításokra, erkölcsökre, történelemre és a jövőre nézve, illetve az erkölcsi és családi tevékenységeikre is. Ezekkel a mindenre kiterjedő hatásokkal jól lehet bizonyítani, hogy Isten valóban az Őrtorony vezetőit használja-e fel.

Bizonyíték

Milyen bizonyíték létezik, amely azt jelezné, hogy a Vezető Testület testesíti meg a Rabszolgát? A bibliai időkben Jehova egyszerűvé tette azok felismerését, akiket ő választott ki a népe vezetésére. Az Őrtorony vezetői egy ilyen azonosítójelzőt sem mutatnak fel.

A Jehova által felhasznált emberek azonosítása
Bibliai idők
Őrtorony Vezető Testület
Csodák Jehova csodálatos tettekkel/csodákkal segítette felismerni azokat, akiket ő választott mások vezetésére. Például:
Noé: az állatok egybegyűjtése
Mózes: botjának kígyóvá változtatása
Apostolok: a Szellem ajándékai, mint például a hittel gyógyítás


   Semmi
Próféciák Amikor Jehova arra használt egy személyt, hogy előre jelezze a jövőt/megjósoljon valamit, a próféciák mindig pontosan teljesültek. Például Dániel próféciája Babilon bukásáról és a világhatalmak soráról Az Őrtorony jóslatainak 100%-a hamisnak bizonyult, mint például, hogy a világvége 1914-ben, majd 1925-ben, majd 1975-ben jön el. Továbbá a generáció tanítás, amelyet 1995 előtt hirdettek is hamisnak bizonyult, mivel az 1914 előtt születő utolsó túlélők is kihaltak.
Következetesség A Biblia összhangban áll a Biblia íróival, akik egy ellentmondás nélküli üzenetet mutatnak be.
Az Őrtorony tanítás állandó mozgásban van. Ezt nem lehet az új világossággal magyarázni, hiszen számtalan ide-oda változó és ellentmondásos tanítást láthatunk, mint például a generációról, a szervátültetésről és a felsőbb hatalmakról szóló tanítások.

Mivel az Őrtoronynak nincs tiszta és látható bizonyítéka Isten támogatásáról, megalapozatlan igényt tart a vezetésre, amely minden jogos alapot nélkülöz.

„ELSÖPRŐ BIZONYÍTÉKOK A „hű és bölcs rabszolga” bőséges bizonyítékokkal rendelkezik. A következőkben egy részletes lista található a szentírási és prófétikus megnevezésekről, amelyek alkalmazhatók vagy amelyeket bemutat Jézus Krisztus felkent követőinek maradéka a nevezetes 1919-es év óta.” Őrtorony 1981. március 1., 27. o.

Az 1981-ben íródott cikk 80 „prófétikus megjelöléssel” folytatja, amelyek azt próbálják elhitetni az olvasóval, hogy a modern kori rabszolgát előárnyékolták, ideértve a bibliai beszámolókat, egészen „Noé feleségétől” a „Lóthoz küldött angyalokon” át, a hátrahagyott tallóig. Ezeket a beszámolókat valóban komolyan átgondolt bizonyítéknak tekinthetjük arra, hogy az Őrtorony vezetői a Rabszolgát testesítik meg 1919 óta?

Egy másik érvelésmenet, hogy az érett keresztények fel fogják ismerni, hogy az Őrtorony szervezetet Jehova vezeti, a magasabbszintű tanításnak köszönhetően, amelynek jele a szeretet és növekedés a tagságban.

„Azok, akik keresztény érettségre jutottak, a Szentíráson és Jehova „hű és bölcs rabszolgára” árasztott helyeslésének egyértelmű megnyilvánulásán keresztül, nagyra értékelik, hogy Jehova úgy törődik a népével, mint egy szervezet és hogy az Ő szelleme együttműködik ezzel a szervezettel. (Máté 24:45-47)” Őrtorony 1958. május 1., 285. o.

„A bőséges szellemi táplálék és Jehova céljainak lenyűgöző részletei, amelyeket felfedett Jehova az Ő felkent tanúinak, tiszta bizonyítékként szolgálnak arra, hogy ők azok, akikről Jézus beszélt, amikor megjövendölt egy „hű és értelmes rabszolga” osztályt.” Őrtorony 1964. június 15., 365. o.

Az, hogy azt állítják magukról, hogy ők a Rabszolga, bizonyítékként szolgál arra, hogy ez így is van? Mindegyik vallás úgy hiszi, hogy szentírási támogatást élveznek a hitnézeteik és a tagságuk számára úgy hivatkoznak, mint Isten helyeslésének bizonyítékára.

Ki a rabszolga?

A rabszolga példázat (vagy sáfár egyes bibliafordításokban) általános értelmezése, hogy gyülekezeti lelkészek alkotják.

„Néhányan azt állítják, hogy a „rabszolga” a keresztény lelkészekre vonatkozik vagy a felvigyázói hivatalukra, felelősséget vállalva, hogy törődjenek a gyülekezet szellemi szükségleteivel. A ‘mester’ érkezését Krisztus második eljövetelének is vagy az egyéni lelkész halálának is szokták nevezni/mondani. Ezért úgy tartják, hogy a példázatnak motiválnia kell a keresztény pásztorokat/lelkészeket arra, hogy jó gondját viseljék annak amit rájuk bíztak.” Őrtorony 1981. március 1., 24. o.

A Máté 24. fejezetének kommentárjában Matthew Henry a következőket írja:

„Ami a jó szolgát illeti, itt megmutatja, hogy ő a háznép egyik vezetője; hogy ő, mivel ez, hűnek és bölcsnek kell lennie; és hogy ha így tesz, akkor örök áldásokban fog részesülni. Itt jó iránymutatásokat és bátorításokat olvashatunk Krisztus pásztorai számára. Először a helyzetét és hivatalát ismerhetjük meg... Krisztus egyháza az ő háza népe. Másodszor a hivatalának megfelelő betöltéséről kapunk információkat. A jó szolga, ha így tesz és ezeket helyezi előtérbe, egy jó sáfár lesz; Ő hűséges; ahogyan a sáfároknak is annak kell lenniük, 1Korintusz 4:2. Mivel őbenne bíznak, megbízhatónak kell lennie; és minél nagyobb a bizalom, annál többet várnak el tőlük. Ez egy rendkívül jó dolog, amely felé a lelkészeknek elkötelezettnek kell lenniük (2Tim 1:14); és hűségesnek kell lenniük, ahogy Mózes is az volt, Héberek 3:2. Krisztus számon tartja ezeket a lelkészeket és csak azokat, akik hűségesek 1Tim 1:12. Jézus Krisztus hűséges pásztora olyan, aki őszintén az urának keresi a tiszteletet, nem saját magának; Isten tanácsait teljes egészében adja át, és nem a saját képzelgéseit és önteltségét; követi Krisztus elrendezéseit és betartja azokat; figyelembe veszi a legjelentéktelenebbeket, rosszallja/inti a legnagyobbakat és nem magasztal fel személyeket.”

Ezzel összhangban az 1Korintusz 4:1-2 ezt írja;

„Úgy tekintsenek minket az emberek, mint akik Krisztus alárendeltjei és Isten szent titkainak sáfárai vagyunk. Azonkívül a sáfárokban ez esetben azt keresik, hogy hűnek találják őket."

Azonban nem ez az Őrtorony értelmezése. E példázat homályossága miatt az értelmezése, kis erőfeszítéssel, egy sor feltételezett fogalmat eredményezhet. Ezt jól mutatja, hogy ez az Őrtorony tanítás már négyszer változott meg eddig.

Őrtorony fejlődés

Eredetileg Russell szerint a Rabszolga a kicsiny nyáj egyik szemléltetése/ábrázolása volt - a 144 000 mennyei uralkodóé. (Sioni Őrtorony 1881. Okt/Nov 4. o.)

Később a szolgát egyetlen személyre vonatkoztatták, Russell pásztorra. (Ezt a magyarázatot eredetileg Russell felesége javasolta egy levélben, amelyet 1895-ben írt. Lásd a Sioni Őrtorony 1906. július 15-i számának 215-216. oldalait a levél másolatának megtekintéséhez.) Russell úgy hitte, hogy őt nevezték ki a Rabszolgaként, hogy irányítsa a háznépet (Jézus igaz követőit), közvetlenül a Második Eljövetelt megelőzően.

„Ám bármennyire is törekszünk arra, hogy ezt a szerepet az Úr népének egészére alkalmazzuk, még mindig megmarad az a tény, hogy a leírt változatos jelzők nem illenek személyek egy csoportjára. Például a 42. versben az általános változatban az a kifejezés szerepel, hogy hűséges sáfár; a revidiált változatban a hűséges sáfár; mintha különösen egy ember megjelölésére szánták volna, továbbá a kifejezés nem használják korlátlan mértékben egy szám meghatározására. Ha a görög szöveget lapozzuk fel, azt találhatjuk, hogy a hangsúly itt is ugyanott található és egy dupla formában - a hű, a bölcs sáfár. … a példázat teljesedésének idején az Úr kinevez egy szolgát a háza népéből, hogy az összes szolga figyelmét felhívja mindezen dolgokra és, hogy bizonyos felelősségek nyomják egy ilyen egyén vállát, tiszteletben tartva a feladatai ellátását...” Sioni Őrtorony 1904. április 15., 125. o.

„Russell pásztor írásainak több ezer olvasója véli úgy, hogy ő töltötte be a "hű és bölcs szolga" hivatalát és hogy az ő óriási munkássága biztosította a hit házanépének az eledelt a kellő időben. Szerénysége és alázatossága meggátolta őt abban, hogy nyíltan állítsa magáról ezt a címet, azonban magánbeszélgetéseiben gyakran elismerte azt.” Őrtorony 1916. december 1., 356. o.

Russell 1916-ban bekövetkezett halála miatt egy új értelmezés vált szükségessé. Az 1922-ben megjelent A tálentumok példázata (The Parable of the Penny) című füzetben Rutherford-ot határozták meg a Hű Sáfárként (a Rabszolgaként).

Végül 1927-ben Rutherford kifejtette, hogy ez a Szolga nem egy személy, hanem egy embercsoport; Jézus és a 144.000.

„Látva tehát, hogy Jehova Szolgája maga A Krisztus és, hogy A Krisztus Jézusból és az ő testének hűséges tagjaiból áll, úgy találjuk helyesnek, hogy a „Szolga” kifejezést egyedül Krisztusra vagy Krisztusra és az ő testének tagjaira együttesen egyként; és némely esetben Krisztus testének még földön lévő tagjaira alkalmazzuk.” Őrtorony 1927. február 15., 53. o.

Az értelmezés finomításai eredményezték azt jelenlegi nyakatekert értelmezést, amely szerint ez a Rabszolga emberek egy olyan osztálya, amely ugyan azt az emberek alkotta osztályt táplálja!

A jelenlegi Őrtorony értelmezés megtévesztően azt állítja, hogy a szolga és a háznép ugyan azt az embercsoportot alkotja. A 144.000 felkent alkotja a rabszolgát mint egészet, mégis külön-külön, egyénenként, ugyanez a 144.000 alkotja a házanépet, amely csoport felett uralkodnak. A hű és értelmes rabszolga a 144.000 együttesen. A háznép a 144.000 egyénenként, külön-külön. A többi Jehova Tanúját és világi embert közvetlenül nem említi ez a példázat. Ennek magyarázata a következő cikkekben található.

„Ha az összes felkent egy csoportot alkotva — függetlenül attól, hol él a földön — tagja a rabszolga osztálynak, akkor ki a „háznép”? Ugyanazok a felkentek, de más szemszögből nézve — egyénenként. Egyénenként tartozhatnak a „rabszolgához” vagy a „háznéphez”, attól függően, hogy szétosztják a szellemi táplálékot, vagy fogyasztanak belőle. Szemléltetésül: A 2Péter 3:15, 16-ban feljegyzettek alapján Péter apostol utal Pál leveleire. Amikor olvassa azokat, Péter a háznéphez tartozik, aki abból a szellemi táplálékból fogyaszt, amelyről a rabszolga osztály képviselőjeként Pál gondoskodott.” Őrtorony 1995. május 15., 16. o.

Nem csupán ez a bizarr elgondolás szükségtelenül megtévesztő (Russell eredeti állításai sokkal logikusabbak voltak), valójában az Őrtorony Társulat nem így működik. A 144 000 többsége nem táplálja a juhokat, mivel nem vesznek részt az Őrtorony tanítások, szabályok vagy szervezeti eljárások létrehozásában. Egyedül a Vezető Testületnek van beleszólása abba, hogy mivel táplálja a juhokat.

Kevés általam ismert Felkent Tanú írt valamilyen Őrtorony-cikket vagy fejlesztette bármelyik tanítást vagy eljárást. Az utóbbi időben a legtöbb cikket a más juhok tagjai írják, és egyszerűen a Vezető Testület vizsgálja felül.

„4. Az íróknak olyan elkötelezett és megkeresztelt testvéreknek vagy testvérnőknek kell lenniük, akiknek jó hírnevük van a helyi gyülekezetükben és írói képességgel rendelkeznek. Legyenek példamutatóak, szerények, olyanok akik nem hajlamosak hanyagul beszélni az írói tevékenységükről. … 5. FELKÉSZÜLÉS ANYAGA: A témák amelyekről cikkek íródnak igen változatosak. Néhány cikk szellemi dolgokkal foglalkozik és ezeket testvéreknek kell megírniuk.” Fiók Szervezeti Útmutató 1-24 (1. fejezet, 24. o.) 4. bekezdés [Branch Organization Manual p.24-1 Paragraph 4]

Az évek során a Vezető Testület létszáma hét és tizennyolc felkent férfi között változott. Amikor az Őrtorony a „hű és értelmes rabszolga” követésére buzdít, Jehova Tanúi többsége számára ez a Vezető Testület szabályainak követését jelenti, mivel kizárólag a tagjai azok akik irányítják a Szervezetet.

Az utóbbi időben az Őrtorony egyre nyíltabban vallja be, hogy a Vezető Testület tagjai képviselik a Rabszolgát, továbbá folyamatosan leértékeli a többi Felkent fontosságát. Például tekintsük meg a következő idézeteket az Őrtorony 2009. június 15-i számából:

„Emellett azok a keresztények, akik valóban ebben a felkenetésben részesültek, nem követelnek maguknak különleges figyelmet. Nem gondolkodnak úgy, hogy mivel felkentek, kivételes tisztánlátásuk van, olyan, amely felülmúlja még a „nagy sokaság” néhány tapasztalt tagjáét is." 23. oldal „Napjainkban a Vezető Testület képviseli a hű és értelmes rabszolga osztályt." Kép a 23. oldalon „Ehhez hasonlóan napjainkban egy felkentekből álló, korlátozott számú csoportnak a felelőssége, hogy képviselje a rabszolga osztályt. Ők alkotják Jehova Tanúi Vezető Testületét." 24. oldal

Ezt a nézetet fejtegették 2010-ben is.

„Vajon az összes felkent keresztény „fényleni” fog? Bizonyos értelemben igen, hiszen mindannyian részt vesznek a prédikáló- és tanítványképző munkában, és építenek másokat az összejöveteleken. A felkentek így példát mutatnak ezekben a többi kereszténynek (Zak 8:23). Ugyanakkor a mély dolgoknak fel kellett tárulniuk a vég idején. Dániel próféciája például ’be lett pecsételve’ a vég idejéig (Dán 12:9). Hogyan és kik által kutatja a szellem ezeket a mély dolgokat?

Napjainkban, amikor eljön az ideje annak, hogy tisztázzanak egy szellemi igazságot, a szent szellem segít „a hű és értelmes rabszolga” felelős képviselőinek a világközpontban, hogy megértsenek olyan mély igazságokat, amelyeket korábban nem értettek (Máté 24:45; 1Kor 2:13). A Vezető Testület megvizsgálja, hogy szükséges-e kiigazítani bizonyos magyarázatokat (Csel 15:6). Ha úgy döntenek, hogy igen, közzéteszik a kiigazított magyarázatot, hogy mindenki a javára fordíthassa.” Őrtorony 2010. július 15., 22.-23. o.

Azt állítják, hogy a Vezető Testület irányítja a többi felkentet, de nem igazán fejtik ki, hogy a többi felkent hogyan is alkotja a Rabszolga részét.

“A keresztény gyülekezet Fejeként, Krisztus ezt a “hű és értelmes rabszolgát” használja fel az Ő földi Királyság érdekeinek igazgatására. Útmutatást biztosít a felkent “háznépének” és az ő “más juhokhoz” tartozó társaiknak egy Vezető Testületen keresztül.” Vizsgáljuk az Írásokat naponta 2010. július 15.

2011-ben kijelentették, hogy már nem is szükséges tudni azt, hogy kik a felkentek.

„Ebben a számadatban olyanok is lehetnek, akik ugyan magukhoz veszik az emlékjegyeket, de tévesen feltételezik azt, hogy égi elhívásuk van, talán a régebbi hitnézeteik miatt, illetve az is lehet, hogy mentálisan betegek vagy érzelmileg labilisak. Ezért nem tudjuk pontosan megadni, hogy valójában hány felkent testvérünk van még a földön. De nincs is rá szükség, hogy tudjuk.” Őrtorony 2011 Aug 15 p.22

Az elgondolás amely szerint az összes felkent a Rabszolga részét alkotja szétesett azon utalások hatására, amely szerint a felkentek egészében nem fontosak. Világossá vált, hogy kizárólag a Vezető Testület befolyásolja a „juhok táplálását”, a szervezet vezetését, és egyedül magukat tekintik a Rabszolga képviseletének. Következmények

Az ember azt várná, hogy a Jehova Tanúja meghatározás egy olyan személyt takar, aki Jehovát imádja. Azonban egy Jehova Tanúja mivoltának meghatározó fogalma nem Jehova imádata, hanem inkább a „hű és értelmes rabszolga” követése. Egy bírói bizottság előtt, a legelső kérdés nem az, hogy egy Tanú hisz-e a Bibliában vagy imádja-e Jehovát, hanem az, hogy hiszi-e, hogy Isten az Őrtorony Hű és Értelmes Rabszolgáját használja fel napjainkban. Ha egy tanú hisz a Biblia szavában és imádja Jehovát, attól még hitehagyottként fogják kiközösíteni, ha nyíltan ábevallja, hogy az Őrtorony vezetői nem Jehova szolgáját képviselik.

A Vezető Testület megpróbálja elterelni a figyelmet Jézusról olyan tanításokkal, amelyek szerint Jézus egyedül a rabszolga osztály közbenjárója, és a megváltást kizárólag a Rabszolgával való együttműködéssel lehet elérni.

„Ő Közbenjáró Jehova Isten az ő mennyei Atyja, és a szellemi Izrael nemzete között, amely 144 000 tagra van korlátozva.” Világraszóló biztonság a „Béke Fejedelme” alatt (1986) 10. o.

„Jézus tudta, hogy ezeket a felkent személyeket saját vérével fogja megvásárolni, így helyesen utalt rájuk együttesen úgy, mint a rabszolgájára.” Őrtorony 1993. május 1., 17. o.

„Ahhoz, hogy kapcsolatban maradhasson a ,mi Megmentőnkkel, Istennel’ a „nagy sokaság”-nak egységben kell maradnia a szellemi izraeliták maradékával.” Watchtower 1980 5/1 30. o. Fordítsuk javunkra az „egy Közbenjárót Isten és emberek közt”

Ahelyett, hogy Jézushoz hívná az embereket, a Vezető Testület helytelenül úgy alkalmazza a hű és értelmes rabszolga példázatát, hogy a figyelmet magukra irányítsa, beékelve ezzel fenhatóságukat Jézus és a követői közé.

A Vezető Testület annak elhitetésére használja a Rabszolga koncepcióját, hogy nélkülük a Biblia érthetetlen.

„Ám nem remélhetjük, hogy jó kapcsolatunk lesz Jehovával, ha nem figyelünk azokra, akiket Jézus mindene fölé kinevezett. A „hű és értelmes rabszolga” nélkül nem értenénk meg teljesen, hogy mit jelent mindaz, amit Isten Szavában olvasunk, és azt sem tudnánk, hogy hogyan alkalmazzuk az olvasottakat.” Vizsgáljuk az Írásokat naponta 2012. március 4.

„Mindannak, aki szeretné megérteni a Bibliát, nagyra kellene értékelnie, hogy „az Isten szerfölötti sokrétű bölcsessége” csakis Jehova gondolatközlési csatornáján, a hű és értelmes rabszolgán keresztül ismerhető meg.” Az Őrtorony 1994. október 1., 8. o.

„Van alkalmunk arra is, hogy kinyilvánítsuk szeretetünket azok iránt a testvéreink iránt is, akik vezetnek minket a gyülekezetben vagy azokkal kapcsolatban, akik Jehova látható szervezetét alkotják világszerte. Ez magában foglalja, hogy lojálisak vagyunk „a hű és értelmes rabszolgá”-hoz (Máté 24:45–47). Nézzünk szembe azzal a ténnyel, hogy bármilyen sokat olvastuk is a Bibliát, sohase magunktól tanultuk meg az igazságot. Nem fedeztük volna fel az igazságot Jehovával, az ő szándékával és tulajdonságaival kapcsolatban, sem az ő nevének jelentését és fontosságát, sem a Királyságot, sem Jézus váltságáldozatát, sem a különbséget az Isten szervezete és a Sátán szervezete között, sem pedig azt, hogy miért engedte meg Isten a gonoszságot." Az Őrtorony 1990. december 1., 19. o.

„A Biblia tehát szervezeti könyv, és valójában nem egyéneké, hanem a keresztény gyülekezeté mint szervezeté, még akkor is, ha egyesek látszólag őszintén azt hiszik, hogy meg tudják magyarázni a Bibliát. Éppen ezért a Bibliát nem lehet helyesen megérteni Jehova látható szervezetének figyelembe vétele nélkül.” - Az Őrtorony 1967 / 20 (3. oldal)

A Biblia a rendelkezésünkre áll, hogy megtudjuk Isten elvárásait. Az Őrtorony olyan dolgokat tanít az embereknek, amelyek túlmennek Jézus szavain? Nem lenne pontosabb azt mondanunk, hogy az Őrtorony által tanított, a Biblia szavain túlmenő dolgok rendszeresen hamisnak és folyton változónak bizonyultak? Olyan információk, mint például:

  • Hamis próféciák
  • Furcsa orvosi információk és veszélyes rendeletek, mint például, hogy az oltások és szervátültetések nem keresztényiek
  • A változó álláspont a vérkérdésről

A Szentírásban megadott útmutatásokon túlmenve a kiközösítést illetően, a Rabszolga egy olyan gyakorlatot hozott létre, amelynek destruktív hatást gyakorolnak több száz ezer ember életére, évtizedekre szétválasztva családjaikat.

Amikor férfiak egy csoportja azt állítja, hogy különleges útmutatást kapnak Istentől az ő kizárólagos képviselőiként, az emberek igazolás nélküli irányítását kockáztatják, amely katasztrofális eredményekhez vezet a követőik számára. A keresztények jól teszik, ha észben tartják a Biblia figyelmeztetéseit az emberek követését illetően és emlékeznek arra, hogy ki az ő igazi vezetőjük.

„Ne bízzatok az előkelőkben, Se földi ember fiában, akinél nincsen megmentés.” Zsoltárok 146:3

„De akarom, hogy tudjátok, hogy minden férfinak feje a Krisztus, az asszony feje pedig a férfi, a Krisztus feje pedig az Isten.” 1Korintusz 11:3

forrás: jwfacts.com

fordította a jehovatanui.blog.hu csapata

creative commons copyright    Paul Grundy  2005 - 2022