home > polish > polityka

Związki Strażnicy ze światem polityki i biznesu

tłumaczenie:
Marek Boczkowski
prawdziweobliczewts.info

W artykule tym omówione zostaną powiązania Towarzystwa Strażnica z:

Towarzystwo Strażnica zdecydowanie potępia świat oraz jego czynniki gospodarcze, polityczne i religijne. Określane są mianem części szatańskiego systemu rzeczy i zapowiada się im nieodległą zagładę.

*** The Watchtower z 1 marca 1985, s.13 [Strażnica nr17 z 1985, s.11] ***

Religia fałszywa miesza się w sprawy polityczne narodów, ale przez to w końcu sama sprowadzi na siebie zgubę.

*** Strażnica z 1 kwietnia 1993, ss.17,18 ***

Pomyśl tylko, jakie warunki zapanują nazajutrz po tym, gdy Bóg położy kres teraźniejszemu systemowi rzeczy: Szatan z demonami zostanie usunięty, a wraz z nim znikną bez śladu jego systemy polityczne, gospodarcze i religijne. Przestaną też istnieć wszelkie środki propagandy, wykorzystywane przez Szatana. Dlatego po wielkim ucisku już nigdy nie pojawi się w druku ani jedna gazeta, książka, broszura czy ulotka służąca interesom dzisiejszego nikczemnego świata. Żadne deprawujące wpływy nie będą rozprzestrzeniane przez świeckie stacje radiowe ani telewizyjne. Cały ten trujący świat Szatana zostanie jednym potężnym zamachem usunięty!

*** Strażnica z 15 lipca 2013, s.13 ***

Watchtower 2013 July 15 page 13 Christendom

Świadków przestrzega się przed nawiązywaniem współpracy z tymi systemami. Głosowanie, udział w ławie przysięgłych, praca w instytucjach wojskowych i religijnych bądź powiązanych z nimi organizacjach to rzeczy, które traktuje się jako sprzeczne zarówno z tzw. kwestią sumienia - czyli są zakazane - jak i skutkują wykluczeniem ze społeczności. Niekiedy podstawą do wykluczenia mogą być tak banalne sprawy jak podjęcie się w ramach swojej pracy zawodowej pomalowania dachu na kościele. W Malawi tysiące Świadków Jehowy było torturowanych i zabijanych, gdyż Strażnica powiedziała im, że niechrześcijańskie byłoby przyjęcie legitymacji partii politycznej, czego wymagał tamtejszy rząd (Rocznik ŚJ - 1999, ss.149-223).

Pomimo swoich zjadliwych ataków na inne religie za ich polityczne zaangażowanie i cenzurowania swoich wyznawców, Towarzystwo Strażnia jako organizacja nie trzyma się z dala od związków z polityką i zabieganiem o wpływy, jeśli tylko w grę wchodzą wymierne dla nich korzyści. Te podwójne standardy bywały głównym powodem zgorszenia się wielu Świadków. Po roku 2001 spora liczba ludzi opuściła Towarzystwo Strażnica dowiedziawszy się o ich przyłączeniu się i współpracy jako organizacja pozarządowa (NGO) z Departamenten Informacji Publicznych przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, co obszernie opisano w artykule Przynależność Strażnicy do ONZ.

Strażnica ma niesprecyzowaną definicję polityki oraz tego, gdzie zakreślić linię pomiędzy tym, na ile można się w niej uczestniczyć, a co jest niedopuszczalne. W krajach demokratycznych wyróżnia się trzy główne aspekty polityczne:

 • Wykonawczy - Ogólne zarządzanie państwem poprzez administrację
 • Ustawodawczy - Tworzenie i wdrażanie prawa
 • Sądowniczy - System sądzenia oparty na interpretacji i stosowaniu prawa

Chociaż wszystkie te trzy warstwy stanowią istotę rządu w danym państwie, Strażnica wydaje się być bardziej przeciwna władzy wykonawczej aniżeli funkcjom, które spełniają organy sądownicze i ustawodawcze. Jednakże, WTS pomimo swojego sprzeciwu wobec wpływania na organy wykonawcze poprzez wybieranie ich przedstawicieli, nie unika politycznych nacisków jako formy wpływów. Przedstawione poniżej informacje ukazują, w jakich dziedzinach Towarzystwo Strażnica angażuje się w sprawy polityczne, głównie przez szukanie dla siebie poparcia oraz wykorzystywanie sądownictwa.

Systemy sądownicze

Towarzystwo Strażnica jest dumne ze swego znaczącego kształtowania świeckich systemów sądowniczych, twierdząc, iż dzięki temu odniesiono postęp w dziele głoszenia i na polu wolności wypowiedzi dla ogółu społeczeństwa.

*** Świadkowie Jehowy - głosiciele Królestwa Bożego, 1992, s.678 ***

Wytoczono im [Świadkom] tysiące procesów. Setki spraw trafiało potem do sądów wyższej instancji. Wywierało to głęboki wpływ na kształtowanie samego prawa i nieraz umacniało prawne gwarancje podstawowych swobód dla całego społeczeństwa. Ale nie to było głównym celem Świadków Jehowy. Przede wszystkim pragną oni ogłaszać dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Jeżeli obierają drogę sądową, to nie dlatego, że są wichrzycielami ładu społecznego albo reformatorami prawa. Podobnie jak apostoł Paweł mają na celu "obronę oraz prawne ugruntowywanie dobrej nowiny".

Ironią jest, że przy jednoczesnym wykorzystywaniu świeckich sądów do osiągnięcia przez Organizację swodoby wypowiedzi, nie można tego samego powiedzieć odnośnie jej członków. Otwarte podważanie jakiejkolwiek doktryny Ciała Kierowniczego stanowi podstawę do usunięcia z Organizacji, przy czym pozostałym członkom stanowczo zabrania się odzywania do takich osób.

Interesujące byłoby dowiedzieć się, w jaki sposób prawnicy Strażnicy są przygotowywani do radzenia sobie, gdyby wykorzystać system sądowniczy do praw dotyczących "Organizacji".

Jimmy Swaggart

W 1988 roku Jimmy Swaggart stanął przed sądem w sprawie Swaggart Ministries v. California Board of Equalization. Dotyczyła ona płacenia podatków od dochodów uzyskanych ze sprzedaży materiałów o treści religijnych. [Zobacz: OYEZ - Orzeczenia Sądu Najwyższego USA.]

Zdając sobie sprawę, że wyrok przeciwko Swaggart'owi może mieć wpływ na opodatkowanie sprzedawanych przez Strażnicę publikacji, Towarzystwo Strażnica złożyło w Sądzie Najwyższym Stanów Zjednoczonych tzw. Opinię Prawną Amicus Curiae (przyjaciel sądu) Wokanda # 88-1374. Ukazało to wsparcie dla Jimmy Swaggart Ministries w utrzymania statusu zwolnienia od podatku. Kliknij tutaj, aby zobaczyć kopię Amicus Curiae, którą Strażnica przedłożyła w sprawie Jimmy'ego Swaggarta. W podobny sposób postąpiły inne grupy, między innymi International Society for Krishna Consciousness of California, Evangelical Council for Financial Accountability oraz Prison Fellowship. Jednak Sąd Najwyższy 17 stycznia 1990 r. wydał wyrok przeciwko Swaggart'owi, nakazując mu zwrot podatku.

Wraz z decyzją wydaną przeciwko Swaggart'owi, Towarzystwo Strażnica wprowadziło postanowienie o 'dobrowolnych datkach'. Do starszych w Stanach Zjednoczonych wysłano list z datą 21 lutego 1990 r., w którym zarządzono zmiany odnośnie rozpowszechniania czasopism za datki, co weszło w życie 1 marca 1990 roku. W ciągu następnych miesięcy rozszerzono je na inne kraje (w Polsce obowiązuje od września 1990 r.). Informacje wyjaśniające zborom to nowe postanowienie zawarto w Naszej Służbie Królestwa z marca 1991, ss.9,10, w artykule "Nowy sposób rozpowszechniania literatury". W celu zadbania o nieuszczuplenie dochodów Strażnicy z powodu nowego postanowienia, Świadkom powiedziano, aby składali datek za literaturę podczas pobierania jej z Sali Królestwa, a także przekazywali pieniądze ofiarowane przez odwiedzanych ludzi, coś w rodzaju dorabiania na boku. Kolejny list do zborów z dnia 24 stycznia 1991 r., zawierał następujące wyjaśnienia dlaczego złożonego dwa razy datku nie uważa się za podwójną zapłatę:

double donation Jan 24 1991 congregation letter

Rząd Bułgarii

W dniu 9 marca 1998 roku Towarzystwo Strażnica za pośrednictwem Europejskiej Komisji Praw Człowieka zawarło porozumienie z rządem Bułgarii. Aby Świadków Jehowy uznano za organizację religijną w Bułgarii, Towarzystwo Strażnica oznajmiło, że "jego członkowie posiadają w tej sprawie [transfuzji krwi] wolny wybór jeśli chodzi o nich samych, jak i ich dzieci, bez jakiejkolwiek kontroli czy sankcji ze strony stowarzyszenia". Towarzystwo Strażnica zagwarantowało, że Świadkowie mają wolny wybór w korzystaniu przez nich z krwi, a przetaczanie krwi zostanie usunięte z przyczyn wykluczenia ze społeczności. Było to oczywiste oszukaństwo, gdyż przyjęcie krwi zostało odtąd uznane za dobrowolne odłączenie się, co sprawia, że jakakolwiek wolność wyboru nie ma racji bytu. Pełne omówienie tej sprawy zamieszczono w artykułe Bułgaria i Krew.

Lobbowanie rządów

W typowej polityce demokratycznej na proces legislacyjny wpływać można poprzez głosowanie w wyborach lub przez lobbing. Lobbowanie przez wywieranie nacisku na decydentów jest najmniej demokratyczną formą, aczkolwiek najmniej niewłaściwą dla Strażnicy. Większość Świadków nie ma pojęcia o lobbingu, który prowadzą przywódcy Strażnicy. Bezpośrednimi przykładami są ich powiązania z organizacjami, takimi jak OBWE (Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie; ang. OSCE - Organization for Security and Co-operation in Europe). [Jest też całkiem prawdopodobne, że prawdziwym powodem przyłączenia się do Organizacji Narodów Zjednoczonych jako stowarzyszona z nią organizacja pozarządowa (NGO) była również chęć wpływania na polityków.]

Nazwisko osoby przez lata uczestniczącej w tych politycznych spotkaniach zostało zaznaczone poniżej i brzmi Marcel Gillet. Przeszukując archiwum internetowej strony Strażnicy w zakładce Dla Mediów widać, że był on wysoko postawionym człowiekiem w Organizacji, działającym w dziale Kontaktu z Mediami w Europie.

OBWE

Towarzystwo Strażnica regularnie wysyła swoich przedstawicieli na coroczne konferencje OBWE. Cele OBWE są polityczne, co stoi w wyraźnej sprzeczności z zasadami Strażnicy drukowanymi w jej czasopismach. Obejmują one:

 • Legislacyjne recenzje dla rządów, a w razie potrzeby, wspieranie ich w ujednoliceniu ich prawodawstwa do poziomu standardów międzynarodowych;
 • Publikowanie "Guidelines for Review of Legislation Pertaining to Religion or Belief" (Rekomendacje do Analizy Prawodawstwa Odnośnie Religii lub Wierzeń), będących projektami członków Panelu Ekspertów we współpracy z Komisją Wenecką przy Radzie Europejskiej;
 • Wdrażanie nowego prawodawstwa ukierunkowanego na rozwój poprawnych stosunków pomiędzy grupami religijnymi, włączając w to społeczności z obszarów powojennych;
 • Promowanie dialogu pomiędzy rządami a związkami wyznaniowymi, w ramach zobowiązań podjętych w OBWE. (osce.org/odihr/20056.html, dostęp 25 kwietnia 2010; obecnie: osce.org/odihr/44455)

"Zrzeszając 56 Państw z Europy, Azji Środkowej i Ameryki Północnej, OBWE jest największym na świecie ugrupowaniem regionalnym wzmacniającym bezpieczeństwo. Zapewnia to forum dla politycznych negocjacji i podejmowania decyzji w wymiarze wczesnego ostrzegania, zapobiegania konfliktom, zarządzania kryzysowego i odbudowie obszarów po konfliktach zbrojnych, a także stosowanie w praktyce politycznej woli zrzeszonych Państw poprzez wyjątkową sieć misji terenowych."

"OBWE działa w trzech wymiarach bezpieczeństwa: polityczno-wojskowym, ekonomiczno-środowiskowym i ludzkim."

(osce.org/who, dostęp 6 października 2012; zobacz też: msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/polityka_bezpieczenstwa/obwe)

OBWE jest ściśle powiązane z Organizacją Narodów Zjednoczonych.

OBWE uznaje, że Rada Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych ponosi główną odpowiedzialność za utrzymywanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Tym samym Organizacja Narodów Zjednoczonych jest kluczowym partnerem organizacyjnym OBWE. (osce.org/ec/43240)

Delegowanie przedstawicieli Strażnicy do uczestnictwa w tego typu wydarzeniach ukazuje inne systemy standardów, którymi w odróżnieniu od szeregowych zwolenników Strażnicy kierują się ich przywódcy.

2004

W roku 2004 Świadkowie Jehowy wzięli udział w konferencji OBWE wspólnie z tak różnorodnymi frakcjami, jak Ugrupowanie Solidarności z Sudanem, Bahaiści i Komitet Żydów Amerykańskich.

Jeżeli chcesz zapoznać się z pełną listą uczestników, wejdź tutaj: Uczestnicy Konferencji OBWE w 2004.

2005

Fotografia z konferencji OBWE "Human Dimension", która odbyła się w 2005 roku, ukazuje prawdziwie polityczną naturę tych konferencji z całym wachlarzem politycznych flag powiewających nad uczestnikami:

Lista zarejestrowanych organizacji pozarządowych (NGO) na konferencję OBWE w 2005 roku poświęconej antysemityzmowi i nietolerancji opublikowana była pod internetowym adresem http://osce.usmission.gov/Cordoba/Cordoba_NGOs.pdf (dostęp 6 kwietnia 2007 - już nieaktywny). Na stronie 3 wśród zarejestrowanych wymieniono The European Association of Jehovah's Christian Witnesses (Europejskie Stowarzyszenie Chrześcijańskich Świadków Jehowy), a na stronie 7 umieszczono Watchtower Bible & Tract Society of Pennsylvania (Pensylwańskie Towarzystwo Biblijne i Traktatowe — Strażnica). W dokumencie rejestracyjnym Strażnica figuruje obok takich grup religijnych jak Scjentolodzy.

Jednakże pomimo wpisania się na listę uczestników, przedstawiciele Strażnicy nie pojawili się na tej konferencji.

2006

Główne cele postawione przed USA na konferencji OBWE z 2006 roku "Human Dimension Implementation Meeting" stały w oczywistej sprzeczności z doktryną Strażnicy, gdyż promowały demokratyczne i polityczne kierunki działania.

Cele USA poruszone na tej konferencji obejmowały:

 • "To demonstrate U.S. commitment to human rights and democracy, and to show support for NGOs working in these fields."
 • "To generate political will among OSCE participating States for implementing OSCE commitments in the Human Dimension."
  www.usosce.rpo.at/HDIM/hdim2006.html (as of April 25, 2010)

W roku 2006 wsród chętnych do uczestnictwa ponownie znajdujemy nazwisko Marcela Gilleta reprezentującego European Association of Jehovah's Christian Witnesses (Europejskie Stowarzyszenie Chrześcijańskich Świadków Jehowy).

Pełną listę uczestników możesz obejrzeć w dokumencie 2006 Meeting

2007

W roku 2007 przedstawiciele Strażnicy znowu pojawiają się w towarzystwie organizacji religijnych i politycznych.

Pełną listę uczestników możesz obejrzeć w dokumencie 2007 Meeting

2012

Listę uczestników z roku 2012 zamieszczono na stronie OCSE.org.

Komisja Hansard

W 1999 roku australijskie Betel wysłało swojego prawnika Vincenta Toole'a i członka komitetu oddziału Dona Maclean'a na spotkanie Komisji Hansard dotyczącego tolerancji religijnej. Toole i Maclean brali udział w dyskusji, podnosząc kwestie podniesienia tolerancji wobec Świadków, szczególnie w odniesieniu do kwestii transfuzji krwi, ale efekt był mizerny. Skutek mógłby być bardziej znaczący, gdyby partie polityczne wiedziały, iż 80,000 Świadków poszłoby na głosowanie za wsparciem takich wniosków.

Światowa Organizacja Zdrowia

Każdego roku w dniu 7 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia; uczestniczą w tym przedstawiciele Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), organizacje pozarządowe (NGO) i wysocy urzędnicy rządowi. W roku 2000 udział w takich obchodach wzięli Świadkowie Jehowy.

Na witrynie whqlibdoc.who.int zamieszczono 140-stronicową broszurę pamiątkową z tego wydarzenia. Na stronie 7 ukazano, że temat przewodni w roku 2000 miał związek z krwią.

"Między innymi dlatego bezpieczne stosowanie krwi było tematem Światowego Dnia Zdrowia w 2000 roku, ale stało się także jednym z priorytetów WHO na przyszłość, w połączeniu z długoterminowym programem pomocowym we wspieraniu krajowych instytucji zdrowotnych, a zwłaszcza tych w największej potrzebie, w zakłądaniu i utrzymywaniu punktów przetaczania krwi posiadających odpowiednie wyposażenie i przeszkolony personel."

Na stronie 53 powiedziano: "Na kongresie odnotowano obecność Świadków Jehowy".

System gospodarczy

Pomimo potępiania światowego systemu gospodarzczego jako części szatańskiego systemu, Towarzystwo Strażnica nie powstrzymuje się przed czerpaniem z niego pełnymi garściami, w wyniku czego stało się multi-miliardową organizacją. W roku 2010 wartość posiadanych przez Strażnicę nieruchomości w samym tylko Brooklynie wyceniano na wiele miliardów dolarów. Powołując się na status religijny bądź charytatywny zarobiono przez ostatnie stulecie miliardy, z których większość nie była opodatkowana.

Towarzystwo Strażnica korzystało z giełdy, obligacji i funduszy powierniczych jako instytucji inwestycyjnych. Jednym z takich funduszy powierniczych był H M Riley Trust, który stanowił majątek pośmiertny Henrietty Riley.

To powiernictwo handlowało na giełdzie szerokim wachlarzem akcji takich spółek jak Exxon Mobil, Coca Cola, Proctor & Gamble oraz Phillip Morris, jednego z największych producentów papierosów na świecie.

W roku 2012 ten fundusz powierniczy wart był ponad 3,5 miliona dolarów i dostarczył Strażnicy nieopodatkowany przychód w wysokości 752,859 USD, co wykazano w Zeznaniu Podatkowej Organizacji Zwolnionej z Podatku od Dochodów.

Podsumowanie

Chodzące do szkoły dzieci Świadków znoszą zażenowanie i upokorzenie, siedząc, podczas gdy inni uczniowie stoją na akademiach w Dniach Pamięci, do granego hymnu i wciągania flagi na maszt, a robią tak z powodu politycznej natury takich wydarzeń. Niemniej w tym samym czasie ich przywódcy aktywnie uczestniczą i lobbują w spotkaniach politycznych.

Towarzystwo Strażnica podtrzymuje status stowarzyszeniowy NGO z organizacjami politycznymi i wysyła swoich przedstawicieli na polityczne zwiady. Jeżeli Towarzystwo Strażnica może wysyłać reprezentantów, aby wpływali na rządy w kwestiach tolerancji religijnej, to dlaczego poszczególnym Świadkom zabrania się uczestnictwa w wyborach lub przyjmowania legitymacji partyjnych, kiedy skutkiem takiego postępowania mogą być tortury i śmierć?

Jest to kolejna dziedzina, gdzie pozbawiona logiki doktryna Strażnicy powoduje niepotrzebne cierpienia dla jej członków oraz ukazuje obłudę zwierzchnictwa. Polityczna neutralność jest na dłuższą metę niepożądana dla pomyślnego rozwoju Organizacji Strażnicy i bez wątpienia będzie następnym obszarem, w którym za kilkadziesiąt lat zasada neutralności będzie zarzucona.

creative commons copyright    Paul Grundy  2005 - 2024